هاست لینوکس دایرکت ادمین

 • پلان 50MB-DA
  17,900تومان / Anualmente

   پارک دامین و ساب دامبن نامحدود
   پشتیبانی کامل و فعالسازی آنی

  • فضا 50 مگابایت
  • 10GB پهنای باند ماهیانه
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • محل دیتاسنتر کشور آلمان
 • پلان 100MB-DA
  20,900تومان / Anualmente

   پارک دامین و ساب دامبن نامحدود
   پشتیبانی کامل و فعالسازی آنی

  • فضا 100 مگابایت
  • 15GB پهنای باند ماهیانه
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • محل دیتاسنتر کشور آلمان
 • پلان 200MB-DA
  24,900تومان / Anualmente

   پارک دامین و ساب دامبن نامحدود
   پشتیبانی کامل و فعالسازی آنی

  • فضا 200 مگابایت
  • 20GB پهنای باند ماهیانه
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • محل دیتاسنتر کشور آلمان
 • پلان 500MB-DA
  29,900تومان / Anualmente

   پارک دامین و ساب دامبن نامحدود
   پشتیبانی کامل و فعالسازی آنی

  • فضا 500 مگابایت
  • 40GB پهنای باند ماهیانه
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • محل دیتاسنتر کشور آلمان
 • پلان 1GB-DA
  34,900تومان / Anualmente

   پارک دامین و ساب دامبن نامحدود
   پشتیبانی کامل و فعالسازی آنی

  • فضا 1 گیگابایت
  • 80GB پهنای باند ماهیانه
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • محل دیتاسنتر کشور آلمان
 • پلان 2GB-DA
  47,900تومان / Anualmente

   پارک دامین و ساب دامبن نامحدود
   پشتیبانی کامل و فعالسازی آنی

  • فضا 2 گیگابایت
  • 150GB پهنای باند ماهیانه
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • محل دیتاسنتر کشور آلمان
 • پلان 3GB-DA
  6,000تومان / Mensalmente

   پارک دامین و ساب دامبن نامحدود
   پشتیبانی کامل و فعالسازی آنی

  • فضا 3 گیگابایت
  • 250GB پهنای باند ماهیانه
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • محل دیتاسنتر کشور آلمان
 • پلان 5GB-DA
  9,000تومان / Mensalmente

   پارک دامین و ساب دامبن نامحدود
   پشتیبانی کامل و فعالسازی آنی

  • فضا 5 گیگابایت
  • 400GB پهنای باند ماهیانه
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • محل دیتاسنتر کشور آلمان
 • پلان 7GB-DA
  12,000تومان / Mensalmente

   پارک دامین و ساب دامبن نامحدود
   پشتیبانی کامل و فعالسازی آنی

  • فضا 7 گیگابایت
  • 600GB پهنای باند ماهیانه
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • محل دیتاسنتر کشور آلمان
 • پلان 10GB-DA
  16,000تومان / Anualmente

   پارک دامین و ساب دامبن نامحدود
   پشتیبانی کامل و فعالسازی آنی

  • فضا 10 گیگابایت
  • 900GB پهنای باند ماهیانه
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • محل دیتاسنتر کشور آلمان